Maintenance scan

De basis voor een verbetertraject

De maintenance scan is de oplossing om inzicht te krijgen in de nut en noodzaak van potentiële verbeteringen op het onderhoudsgebied. Zowel de huidige situatie als het ambitieniveau van de organisatie worden in kaart gebracht.  Het combineren van de verschillen tussen de huidige en gewenste situatie met een prioriteitstelling resulteert in een concreet verbetertraject om de gewenste doelen te realiseren.

De aanpak

Stap 1: Vaststellen aandachtsgebieden

De maintenance scan bestaat uit circa twaalf aandachtsgebieden op het gebied van onderhoud, beheer & projecten en is opgebouwd uit meerdere vragen per aandachtsgebied. De vragen resulteren in een score op een “vijfpuntsschaal” van “minimale prestatie” tot “best in class”. Een (onderhouds)organisatie die “best in class” scoort draagt optimaal bij aan:

  • een hoge OEE
  • een veilige en milieuvriendelijke productieomgeving
  • een onderbouwde lage kostprijs
  • een geborgde bedrijfsvoering

De maintenance scan wordt afgestemd op het specifieke bedrijfsproces van de opdrachtgever. Bij aanvang van het traject worden in samenspraak de relevante aandachtsgebieden geselecteerd.

Stap 2: Uitvoeren maintenance scan

De maintenance scan wordt uitgevoerd met verschillende personen van verschillende afdelingen van de organisatie. Hierdoor wordt voorkomen dat er een eenzijdig beeld ontstaat over een bepaald proces. Naast het bepalen van de huidige situatie, wordt tijdens de interviews een toelichting gegeven op modern onderhoudsmanagement en de daarbij behorende “best practices”. Als laatste wordt per vraag ingegaan op het ambitieniveau van de organisatie.

Stap 3: Uitwerken resultaten en presentatie

De resultaten van de scan worden door Promaint samengevat in de vorm van een kort rapport en in een presentatie. Nadat tijdens de presentatie de resultaten zijn besproken, wordt aansluitend de prioriteit van de verschillende verbeterpunten bepaald.

Stap 4: Opstellen verbeterplan

Als laatste werkt Promaint een verbeterplan uit op basis van de gestelde prioriteiten. Het verbeterplan bevat concrete acties om te komen tot het ambitieniveau met een inschatting van de doorlooptijd en kosten.

Bovenstaand figuur geeft inzicht in het verschil tussen het ambitieniveau en de huidige situatie. Dit figuur maakt onderdeel uit van de rapportage.