Bedrijfsnoodplan opstellen

Laat een bedrijfsnoodplan opstellen of bijwerken door onze experts

Jaar ervaring
0 +
Bedrijven geholpen met bedrijfsnoodplan
0 +
Bedrijven geholpen met beheersplannen
0 +

Een bedrijfsnoodplan opstellen zorgt voor bedrijfscontinuïteit

Wat is een bedrijfsnood- of calamiteiten beheersplan? 

In een technisch bedrijfsnood- of calamiteiten beheersplan staan stappen en procedures die moeten worden doorlopen, om in geval van een calamiteit, de voorzieningen weer zo snel mogelijk operationeel te krijgen. Een calamiteit kan bijvoorbeeld een stroomstoring of geen levering van water zijn. Ieder bedrijf in Nederland is verplicht zich voor te breiden op noodsituaties. Bedrijven die verzekerd willen of moeten zijn van de bedrijfscontinuïteit van bepaalde voorzieningen laten, om zich voor te breiden op deze nood situaties, een technisch bedrijfsnoodplan opstellen. Promaint stelt een bedrijfsnoodplan op basis van de risico’s van het falen van de technische voorzieningen op.

Wat staat er in een bedrijfsnoodplan?  

In een bedrijfsnoodplan of calamiteiten beheersplan staan alle maatregelen en procedures die doorlopen moeten worden om snel en goed om te gaan met een calamiteit vermeld. De volgende zaken worden bijvoorbeeld in een bedrijfsnoodplan vermeld:

  • Risico’s van het uitvallen van een voorziening
  • Storingsprocedures voor voorzieningen in de scope van het project
  • Bellijsten 
  • Verantwoordelijkheden tijdens een calamiteit
  
Een bedrijfsnoodplan opstellen doet Promaint met een risico inventarisatie

Hoe een bedrijfsnoodplan opstellen?

stappenplan bedrijfsnoodplan opstellen mb
stappenplan bedrijfsnoodplan opstellen

Een bedrijfsnoodplan opstellen doet Promaint in de onderstaande stappen. Uiteraard kunnen de te doorlopen stappen verschillen per organisatie en zijn deze afhankelijk van uw situatie en wensen. 

Stap 1: Basisopzet bedrijfsnoodplan opstellen

Promaint heeft reeds meerdere technische bedrijfsnoodplannen opgesteld. In de eerste stap wordt vanuit best practice een basisopzet aangedragen. Deze basisopzet wordt met u besproken en hierbij wordt de opzet van het document aangepast aan de doelstellingen van uw organisatie. Nadat de opzet is vastgelegd, verzamelt uw organisatie de reeds bestaande interne documenten die gerelateerd zijn aan het op te stellen document. Promaint verwerkt deze aangeleverde informatie in het bedrijfsnoodplan. 

Stap 2: Calamiteiten flow

Gezamenlijk wordt een procedure opgesteld voor de te nemen stappen bij het optreden van een incident of calamiteit. Vaak is er al een organisatiebreed bedrijfsnoodplan, wij zorgen ervoor dat het technisch bedrijfsnoodplan hier goed op aansluit. Dit geldt voor de voorzieningen in de scope van het onderzoek en bevat de communicatievoorschriften. De handelingen worden per voorziening gespecificeerd. 

Stap 3: Afhankelijkheidsmatrix 

Promaint heeft een afhankelijkheidsmatrix ontwikkeld die de afhankelijkheden met betrekking tot de verschillende typen voorzieningen en de gebruikers weergeeft. In deze matrix wordt middels de categorieën ‘essentieel’, ‘hoog’, ‘midden’ en ‘laag’ aangegeven in welke mate de afdelingen binnen de scope van het project afhankelijk zijn van een voorziening. De matrix zal in samenwerking met de werkgroep specifiek gemaakt worden voor uw organisatie. De ingevulde matrix vormt tevens de input voor het vaststellen van de risico’s per installatie in de uitwerking. 

Stap 4. Bedrijfsnoodplan opstellen met bijlagen 

In de vierde stap worden de functies en/of processen van de (centrale) technische voorzieningen besproken. Per voorzieningen worden de effecten van een mogelijk falen bepaald en wordt het risico ingeschat met behulp van een risico inventarisatie. Er worden scenario’s opgesteld, hoe te handelen in geval van een calamiteit. Hierbij komen zowel het technisch handelen als het communicatieprotocol aan bod. Per voorziening worden de stappen uit de in stap 2 opgestelde calamiteiten flow ingevuld, met de te nemen stappen voor die specifieke voorzieningen. Verder wordt vastgelegd noodmaatregelen al genomen zijn, of genomen kunnen worden in geval van een calamiteit, om de effecten te bespreken. Na de uitwerkingen van de onderdelen stuurt Promaint deze ter controle naar alle betrokkenen. 

Stap 5: Uitwerking, rapportage en bespreking

In deze stap kunnen de laatste aanpassingen worden verwerkt en wordt het document definitief gemaakt. Na oplevering van de definitieve documenten in Word wordt het geheel aan uw organisatie overgedragen. 

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met het uitvoeren van risico analyses en het opstellen en bijwerken van calamiteiten beheersplannen in diverse branches; 

Promaint heeft de afgelopen jaren een specifieke kennis en tools ontwikkeld en getest die gebruikt kunnen worden om maximaal resultaat te halen bij het opstellen van een calamiteiten beheersplan;  

Door de ervaring van Promaint in het onderhoudsmanagement in het algemeen, kan eenvoudiger een
inschatting worden gemaakt wat de impact van eventueel te nemen stappen zal zijn;

Gedurende het project kan Promaint, indien daar behoefte aan is, adviezen verstrekken rondom
onderhoud gerelateerde vraagstukken.

promaint-081

Optimaal voorbereid zijn op noodsituaties?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij u middels een bedrijfsnoodplan optimaal kunnen voorbereiden op noodsituaties.