MJOB Opstellen

Laat het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) over aan onze experts

Jaar ervaring
0 +
MJOB's opgesteld
0 +
MJOB's uitgebreid/ geüpdatet
0 +

Waarom een MJOB opstellen?

Een MJOB, ook wel MJOP genoemd zorgt voor beter inzicht in de werkzaamheden en bijbehorende kosten van uw gebouwen en gebouwgebonden installaties. Daarmee realiseert Promaint de volgende resultaten:

  • Maximaal inzicht in exploitatie en investeringen
  • Een begroting op het juiste detailniveau: beheersbaar, overzichtelijk en nauwkeurig
  • Een beheersproces dat aansluit bij uw organisatie en processen
  • Inzicht in condities volgens NEN 2767 of methodiek naar keuze
Een MJOB Opstellen begint bij de inventarisatie van aanwezige gebouwen en installaties

Wat staat er in een MJOB?

Bij het opstellen van een MJOB moet rekening worden gehouden met het detailniveau, de opbouw en structuur van categorieën en de werkwijze van de organisatie. Er moet bijvoorbeeld worden nagedacht worden over de wijze van conditiemetingen en het actueel houden van financiële informatie. Door hier slimme keuzes in te maken kan een nauwkeurige begroting opgesteld worden, zonder dat dit bergen werk oplevert. Promaint begeleidt en ondersteunt organisaties met het opzetten, invullen en beheren van begrotingen en Meerjaren onderhoudsplannen. Zowel voor exploitatiebegrotingen als investeringsbegrotingen zorgt Promaint voor meer inzicht en een betere beheersbaarheid.

Wilt u maximaal inzicht in (de kosten van uw) onderhoudswerkzaamheden en de benodigde budgetten om goed onderhoudsmanagement te kunnen voeren? Een gedegen MJOB opstellen is dan erg belangrijk. De experts van Promaint weten door meer dan 15 jaar ervaring met het opstellen van meerjaren onderhoudsbegrotingen hoe zij voor u het beste resultaat kunnen neerzetten.

Een MJOB opstellen hebben wij voor de volgende bedrijven al mogen doen

Hoe stelt Promaint een MJOB op?

stappenplan MJOB opstellen mb

Een MJOB opstellen doet Promaint in de onderstaande stappen. Uiteraard verschillen deze stappen per organisatie en zijn deze afhankelijk van uw wensen. 

Stap 1: Kick-off en definities

Een MJOB opstellen begint bij het vastleggen van definities. Het opstellen van eenduidige definities is essentieel zodat de organisatie weet op welke basis de begroting opgesteld wordt. Promaint bereidt een presentatie voor waarin de zaken zijn benoemd die helder gedefinieerd dienen te zijn voor de goede uitvoering van het project. Hierbij moet gedacht worden aan aan de definities die de organisatie hanteert voor exploitatiekosten, investeringskosten en uitbreiding of projectkosten.

Stap 2: Inventarisatie van gebouwen en installaties
Vanuit de diverse bronnen die aanwezig zijn, wordt een inventarisatie gedaan van de aanwezige installaties en bouwkundige delen en bijbehorende bouwjaren en condities. Bij deze bronnen kan gedacht worden aan; Ultimo, serviceovereenkomsten, GBS, eerdere begrotingen en de kennis en kunde van uw medewerkers. Uitgangspunt is dat deze bronnen voldoende en accurate informatie bevatten, waarmee de hoofdinstallaties en bouwkundige delen op het gewenste niveau in kaart kunnen worden gebracht. 

Mocht er nog geen (actuele) begroting zijn wordt er eerst een inventarisatie van de gebouwen en installaties gedaan. Samen met de organisatie coördineert Promaint deze inventarisatie. Waar nodig wordt er nog een fysieke inventarisatie uitgevoerd door de medewerkers van de afdeling Techniek.

Stap 3: MJOB Opstellen/ Aanvullen 

In deze stap wordt het MJOB opgesteld. De begroting wordt opgesteld voor een periode van 30 jaar. Vanuit de norm NEN2767 is dit namelijk een periode waarbij alle grotere gebouw gebonden installaties het einde levensduur hebben bereikt. Hiermee wordt voorkomen dat installaties buiten de begroting vallen. Rapportages en overzichten kunnen zich vervolgens richten op bijvoorbeeld de eerste 5, 10 of 20 jaar.

Stap 4: Rapportage en overdracht

Nadat het MJOB opstellen is afgerond, wordt deze gepresenteerd en worden eventuele bevindingen besproken. De organisatie heeft vervolgens de mogelijkheid tot opmerkingen en/of aanvullingen. Deze terugkoppeling wordt verwerkt waarna het MJOB definitief wordt gemaakt en overgedragen.

Stap 5: Training en ondersteuning beheer begroting

Nadat de MJOB is opgesteld, is een belangrijke vervolgstap voor de organisatie om de begroting op de juiste manier te beheren. Promaint kan begeleiding bieden aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de begroting. Dit kan, afhankelijk van de behoefte van de organisatie gedaan worden middels één of meerdere trainingssessies.

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met het opstellen en bijwerken van MJOB in diverse branches; 

Promaint heeft de afgelopen jaren een database opgebouwd met informatie over onderhoudswerkzaamheden, kostenkengetallen en vervangingen. Door deze database in te zetten kan voor uw organisatie optimaal resultaat met het MJOB behaald worden; 

Door de ervaring van Promaint in het onderhoudsmanagement in het algemeen, kan eenvoudiger een
inschatting worden gemaakt wat de impact van eventueel te nemen stappen zal zijn;

Gedurende het project kan Promaint, indien daar behoefte aan is, adviezen verstrekken rondom
onderhoud gerelateerde vraagstukken;

Promaint is bekend met de meest gangbare tools die voor een MJOB gebruikt worden, zoals Ultimo, Planon en O prognose. 

promaint-081

Starten met het opstellen van uw MJOB?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij maximaal resultaat voor u kunnen realiseren.