Markten

Meer informatie over de markten waarin Promaint gespecialiseerd is

Cure & Care

Food

Proces & Chemie

Water

Utiliteit

Energie

Cure & Care

Het beheersen van de risico’s, het borgen van de veiligheid en bedrijfscontinuïteit, het transparant maken van de werkzaamheden en het verkrijgen van grip op de kosten is voor veel technische- en medisch instrumentele diensten een strategische doelstelling. Daarbij staan klantgericht werken en het uitvoeren van pro-actief onderhoud hoog in het vaandel. De maintenance consultants van Promaint kunnen zorginstellingen hierbij optimaal ondersteunen. Zij hebben in deze specifieke sector uitgebreide ervaring met het leiden en uitvoeren van projecten en kunnen het veranderproces op gestructureerde wijze van begin tot eind begeleiden en uitvoeren.

Apparatuur, gebouw- en gebouwgebonden installaties moeten betrouwbaar en maximaal beschikbaar zijn om het zorgproces te ondersteunen. Zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met certificeringen en nieuwe regelgeving, waardoor behoefte is aan het standaardiseren van processen en werkprotocollen. Advies hierover en implementatie van verbeteringen zijn diensten waarvoor de klanten in de zorgsector een beroep doen op Promaint. De taken van Promaint zijn het ondersteunen van de klantorganisaties en het faciliteren en implementeren van verbeteringen op basis van best practices om de bedrijfscontinuïteit en veiligheid van apparatuur en gebouw en gebouwgebonden installaties te waarborgen.

Food

Bij het uitvoeren van de projecten in de foodsector staan voor Promaint de volgende doelstellingen centraal:
• Het verhogen van de Overall Equipment Effectiveness,
• Verlaging van de kosten van stilstand en onderhoud,
• Een betere afstemming tussen productie en techniek,
• Een veilige werkvloer.

Het onderhoudsconcept moet optimaal evenwicht bieden tussen de bovengenoemde doelstellingen. Promaint maakt de keuzes die op het gebied van onderhoud worden gemaakt transparant voor alle betrokkenen (inclusief productie).

In het spanningsveld tussen verschillende partijen op de productievloer en de bovengenoemde doelstellingen brengt Promaint structuur aan. Daarnaast zijn de projecten er op gericht om de technische dienst zo goed mogelijk gebruik te laten maken van de aan haar beschikbaar gestelde capaciteit, systemen en middelen.

Proces & Chemie

Het beheersen van de risico’s, het borgen van de veiligheid, het verhogen van de beschikbaarheid, het transparant maken van de werkzaamheden en het verkrijgen van grip op de kosten is voor veel technische diensten een strategische doelstelling. Daarbij staat klantgericht werken en het uitvoeren van pro-actief onderhoud hoog in het vaandel. De maintenance consultants van Promaint kunnen bedrijven hierbij optimaal ondersteunen. Zij hebben in deze specifieke sector uitgebreide ervaring met het leiden en uitvoeren van projecten en kunnen het veranderproces op gestructureerde wijze van begin tot eind uitvoeren.

Productie-installaties, utility voorzieningen en overige bedrijfsmiddelen moeten betrouwbaar en maximaal beschikbaar zijn om het primaire proces te ondersteunen. Bedrijven worden in toenemende mate geconfronteerd met certificeringen en nieuwe regelgeving, waardoor er behoefte is aan het standaardiseren en vastleggen van processen en werkprotocollen. Advies over procesoptimalisatie en implementatie van verbeteringen zijn diensten waarvoor de klanten in deze sector een beroep op Promaint doen. De taken van Promaint zijn het ondersteunen van de klantorganisaties en het adviseren en implementeren van verbeteringen op basis van best practices om de betrouwbaarheid en veiligheid van de bedrijfsmiddelen te verhogen.

Water

Binnen de Watermarkt richt Promaint zich zowel op het optimaliseren van het onderhoud alsmede de keuze van het installatieontwerp.

Bij het onderhoud in de watermarkt staat naast de kwaliteit van het gezuiverde water tevens het slibverwerkingsproces, de veiligheid van de medewerkers, overlast voor de omgeving en het milieu centraal. Promaint ondersteunt haar klanten bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen door middel van het opstellen van op risico gebaseerde onderhoudsconcepten.

Bij de keuze voor een bepaald ontwerp wordt er steeds vaker rekening gehouden met de “Total Cost of Onwership”. Waterschappen baseren hun keuze op drie criteria:
• Jaarlijkse kapitaallasten: rente en afschrijving
• Jaarlijkse exploitatielasten: energie en onderhoud
• Kwaliteit: projectbeheersing/bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid/toekomstwaarde van de installatie

Promaint kan naast de beschikbaarheid de onderhoudskosten (preventief en correctief) doorrekenen met behulp van een simulatie in Optimizer+.

Na het opstellen van een onderhoudsconcept op basis van risico voor een RWZI vult Promaint de uploadsheets ten behoeve van de upload in verschillende onderhoudsbeheerssystemen. In één keer wordt de boomstructuur en het onderhoudsconcept geupload en is het onderhoudsconcept meteen beschikbaar voor gebruik.

Utiliteit

Het beheren en in goede conditie houden van gebouwen kost veel tijd en geld. Het is van belang dat inzichtelijk wordt gemaakt wanneer wat gedaan moet worden om de gewenste staat van de gebruiker te realiseren. Hierop kunnen de budgetten worden afgestemd zodat er een onderbouwde en inzichtelijke kostenstructuur ontstaat. Met een gedegen onderhoudsprogramma en een meerjaren investeringsplan wordt de kans op onverwachte grote investeringen geminimaliseerd.

Promaint heeft ervaring met zowel het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen als ook meerjaren investeringsbegrotingen voor gebouwen. In overleg met de klant zorgen wij ervoor dat de benodigde en gewenste informatie overzichtelijk gerapporteerd wordt.

Energie

Een optimale beschikbaarheid, met specifieke aandacht voor veiligheid, wet- en regelgeving en milieu. Deze aspecten worden meegenomen bij de optimalisatie van het onderhoudsconcept met behulp van een risicoanalyse. Het onderhoudsconcept wordt zo opgesteld dat de belangrijkste aspecten voor energie markt ook het zwaarst meewegen in de keuzes voor het uit te voeren onderhoud.

Benieuwd wat wij in uw markt kunnen betekenen?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij u kunnen ondersteunen.