Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom gaan wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Daarmee handelen wij in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van de bescherming van uw privacy. Wij vertellen u graag welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en wat wij hiermee doen. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens staan aan het einde van deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is of dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten, een vraag stelt of een offerte aanvraagt, vragen wij u om contactgegevens te verstrekken. Soms vragen wij naar andere (persoonlijke) gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen of verzoeken te verwerken. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Contactgegevens van (potentiële) zakelijke relaties

Van onze (potentiële) zakelijke relaties verzamelen wij contactgegevens. Dit kunnen verschillende gegevens zijn, afhankelijk van het type contact dat wij hebben, maar denk hierbij aan naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Contactgegevens van potentiële werknemers

Van personen die wij benaderen voor een vacature bij Promaint verzamelen wij contactgegevens. Denk hierbij aan naam, e-mailadres en LinkedIn-profiel.

Van personen die zelf een sollicitatie versturen aan Promaint, verzamelen wij contactgegevens. Denk hierbij aan gegevens in een CV.

Persoonsgegevens van werknemers

Van onze werknemers verzamelen wij persoonsgegevens welke benodigd zijn voor de salarisadministratie en welke de wet ons voorschrijft.

Inzicht van gegevens

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via info@promaint.nl. Wij kunnen niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen omdat de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen bestaan die zich tegen verwijdering verzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bewaarplicht van facturen.

Hoe lang bewaren wij gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en het uitvoeren van de diensten. Hoe lang de gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per (categorie van) gegeven(s) verschillen. De bewaartermijnen zijn vastgelegd in een ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ welke u op verzoek kunt inzien.

Delen van gegevens

Waar nodig wordt de informatie intern gedeeld. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wel delen wij gegevens zoals e-mailadres met MailChimp, om nieuwsbrieven te kunnen versturen en hebben derden zoals accountant, betaaldiensten en dergelijke toegang tot de gegevens. Wij beperken dit bewust zo veel mogelijk. Bovendien zijn er verwerkingsovereenkomsten gesloten met partijen die wel toegang tot gegevens hebben.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Links van derden

Op onze website staan enkele links naar derden. De websites van deze organisatie zijn niet aan Promaint gekoppeld. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites werken en hoe zij omgaan met privacy.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te monitoren en evalueren. Wij combineren deze gegevens niet met andere gegevens die wij eventueel van u hebben. Meer informatie over Google vindt u op google.com.

Vragen privacyverklaring/inzicht gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@promaint.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contact

Promaint BV
Van Heemstraweg West 2A
5301 PA Zaltbommel
088-7766246
info@promaint.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op Promaint BV en voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.