FMECA

Laat het uitvoeren van een FMECA (risico analyse) voor uw bedrijf over aan onze experts

Jaar ervaring met risico analyses
0 +
Trainingen risicogestuurd onderhoud gegeven
0 +
Bedrijven ondersteund met risicoanalyse
0 +

Risico's optimaal beheren met FMECA

Risico’s worden in kaart gebracht met behulp van een risicoanalyse, zoals de FMECA. Met de FMECA wordt in kaart gebracht welke risico’s samenhangen met het falen van een installatie of systeem en wat hiervan de gevolgen zijn. Dit gevolgen zijn op het gebied van veiligheid, financiële schade, imago, etc. Door een goede FMECA analyse uit te voeren en daarbij horende beheersmaatregelen te treffen worden de volgende resultaten behaald

  • Inzicht in risico’s, betrouwbaarheid en beschikbaarheid en gevolgen van falen bedrijfsvoering en installatiedelen; 
  • Besparing op inkoop- en beheerkosten;
  • Vermindering risico’s met eventuele financiële, imago of veiligheidsschade als gevolg;
  • Optimaal magazijnbeheer en spareparts management. 
 
Tijdens de Risk Management Training wordt de afweging tussen kosten en prestaties gemaakt

De experts van Promaint hebben meer dan 15 jaar ervaring met het uitvoeren van FMECA/FMEA analyses. Samen met u bepalen wij waar u de grootste risico’s loopt en welke effecten dat tot gevolg heeft. Promaint weet hoe u dit het beste moet integreren in uw organisatie om optimaal bij te dragen aan uw bedrijfsdoelstellingen. 

Wij hebben voor de volgende bedrijven al een FMECA mogen uitvoeren

Over de FMECA

Wat is risicomanagement en hoe wordt de FMECA/FMEA gebruikt?

Dagelijks worden er binnen uw organisatie keuzes gemaakt. Keuzes over de onderhoudsfrequentie het al dan niet vervangen van een installatie, wel of niet uitbesteden van werkzaamheden, serviceafspraken met leveranciers. Deze keuzes kunnen vaak worden gemaakt en onderbouwd op basis van risico’s. Risicomanagement gaat over het inschatten en optimaal beheersen van deze risico’s om de doelstellingen van een organisatie te behalen. Een risico is gelijk aan de kans maal het effect. Het inschatten van die risico’s gaat met behulp van een risicoanalyse. Een bekend voorbeeld van een risicoanalyse is de FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis).

FMECA begint met het in kaart brengen van een risico in een risico matrix

Waarom wordt de FMECA/FMEA gebruikt?

Er zijn diverse risicoanalyse methodieken. Een veel gebruikte is de FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis). Om op een efficiënte manier inzicht te krijgen in de kritieke situaties past Promaint bovendien de Quick FMECA methodiek toe waarbij het ook mogelijk is inzicht op een hoger niveau te krijgen, zonder dat hiermee de toepasbaarheid van de analyse verminderd wordt. De FMECA (of FMEA) methode is vaak een onderdeel van Reliability Centered Maintenance (RCM) maar kan ook los of als hulpmiddel bij andere verbetermethodieken worden toegepast.
Met een doelgerichte aanpak voeren wij de risicoanalyse uit. Samen met u wordt bepaald waar binnen uw installaties u de grootste risico’s loopt, welk effecten van falen er op treden. 

Met een doelgerichte aanpak voeren wij de risicoanalyse uit. Samen met u wordt bepaald waar binnen het systeem u de grootste risico’s loopt, welk effecten dat tot gevolg heeft en hoe we het systeem moeten integreren in uw organisatie om dit optimaal te laten bijdragen een de bedrijfsprocessen. 


Hoe voert Promaint een FMECA uit?

FMECA Uitvoeren
FMECA Uitvoeren

Het uitvoeren van een FMECA doet Promaint in de onderstaande stappen. De te doorlopen stappen kunnen uiteraard verschillen per organisatie.

Stap 1: Kick-off

Het project wordt gestart met een kick-off bespreking, waarbij de betrokkenen worden geïnformeerd over het project. Hierbij wordt het plan van aanpak besproken, wordt de definitieve scope bepaald en worden definities en randvoorwaarden vastgelegd.  Er wordt ingegaan op de FMECA methodiek en de door uw organisatie gehanteerde onderhoudsdoelstellingen. Verder wordt de taakverdeling afgestemd en is er ruimte voor vragen.

Stap 2: Opbouwen boomstructuur

in deze stap een boomstructuur met de onderliggende onderdelen opgebouwd in uw systeem. Benodigde informatie wordt hiervoor verzamelt. Denk daarbij aan P&ID’s, objectenlijsten, omschrijvingen (indien beschikbaar) en tagcoderingen. Daarnaast worden de faalvormen gekoppeld aan de verschillende onderdelen.

Stap 3: Uitvoeren FMECA (risico analyse)

Met behulp van het in de voorgaande stap opgebouwde model van de installaties wordt in een aantal risicoanalyse sessies met deskundigen van van uw bedrijf het risico van falen van de installatiedelen besproken. Hierbij staan centraal; de frequentie, de reparatieduur en de effecten van falen (op uw bedrijfsproces). Promaint verwerkt deze data in de analyse. Na afronding van de gehele risicoanalyse is inzichtelijk gemaakt welke effecten van falen van installaties en onderdelen optreden ten aanzien van de onderhoudsdoelstellingen van uw

Stap 4: Rapportage en bespreking resultaat FMECA 

De uitkomsten van de analyse worden gerapporteerd middels rapportage met daarin:
• De beschrijving van de methode, en stappen die doorlopen zijn
• De gehanteerde doelstellingen en uitgangspunten (onderhoudsbeleid) die tijdens de analyse gehanteerd zijn,
• De resultaten (lijst met installatiedelen en bijbehorende risico’s).

Stap 5: Eventueel vaststellen en implementeren van beheersmaatregelen  

Nadat de risico’s van uw bedrijfsvoering en installaties in kaart zijn gebracht kan Promaint u ook ondersteunen bij het bepalen en implementeren van juiste beheersmaatregelen. Dit kunnen technische verbeteringen zijn middels modificaties, maar ook het bijstellen van bedrijfsprocedures, contracten, of het aanpassen van preventief onderhoud. 

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met het uitvoeren van een FMECA (risico analyse) in diverse branches; 

Promaint heeft de afgelopen jaren een specifieke kennis en tools ontwikkeld en getest die gebruikt kunnen worden om maximaal resultaat te halen uit de FMECA;  

Gedurende het project kan Promaint, indien daar behoefte aan is, adviezen verstrekken rondom
andere onderhoud gerelateerde vraagstukken.

promaint-111

Starten met het beheersen van de risico's binnen uw bedrijf?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij maximaal resultaat voor u kunnen realiseren.