Legionella beheersplan opstellen

Laat het opstellen of bijwerken van legionella beheersplannen over aan onze experts

Jaar ervaring
0 +
Bedrijven ondersteunt met risico analyse
0 +
Bedrijven geholpen met beheersplannen
0 +

Legionella beheersplan opstellen

Wat is een legionella beheersplan? 

Een legionella beheersplan is een plan waarin beheersmaatregelen zijn opgenomen om de uitbraak van legionella te voorkomen, en adequaat op te treden indien zich een verhoging van legionella concentratie voordoet. 

Voldoet u al aan de (wettelijke) eisen rondom legionella beheersing?

Er zijn diverse (wettelijke) eisen rondom de beheersing van legionella. Zo zijn bedrijven (bijvoorbeeld op prioritaire locaties) verplicht om minimaal 2x per jaar een risico analyse en beheersplan omtrent legionella op te stellen en uit te voeren. 

Is de legionella beheersing binnen uw organisatie onvoldoende op orde, en voldoet u nog niet aan de wettelijke eisen? Door een goed legionella beheersplan op te stellen wordt er voldaan aan deze (wettelijke) eisen. Promaint heeft meer dan 15 jaar ervaring met het opstellen van diverse beheersplannen, waaronder een legionella beheersplan, en kan dit ook voor u doen. 

Legionella beheersplan opstellen

Hoe een legionella beheersplan opstellen?

Een legionella beheersplan opstellen doet Promaint in de onderstaande stappen. Uiteraard verschillen de stappen per organisatie en kunnen deze worden afgestemd op uw wensen. 

Stap 1: Inventarisatie documenten 

Het project begint met het inventariseren van de documenten die aanwezig dienen te zijn voor het opstellen van een compleet en gedegen legionella beheersplan. Promaint vraagt documentatie (bijvoorbeeld tekeningen, installatie informatie, opleverdocumenten, risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) documenten) op betreffende alle systemen (bijvoorbeeld koelsystemen, airco systemen, tap- en proceswaterinstallaties). Tevens wordt er een rondgang gemaakt langs het systeem waar de Legionella uitbraak kan ontstaan om een algehele indruk op te doen.

Stap 2: Classificaties risico’s

De informatie over de Risico Inventarisatie en Evaluatie van het systeem wordt geïnventariseerd. De risico´s worden geclassificeerd en gegroepeerd in risico´s van gelijke aard. Hierdoor kan in de volgende stap per risico-categorie een bijpassende beheersmaatregel worden geformuleerd.

Stap 3: Beheersmaatregelen

In stap 2 is vastgesteld waar de risico’s ten aanzien van verhoogde legionella concentratie zitten, en zijn deze risico’s gecategoriseerd. Voor iedere risico klasse wordt een bijpassende beheersmaatregelen opgesteld, deze maatregelen vormen de kern van het legionella beheersplan en beschrijven de maatregelen die getroffen dienen te worden om het risico tot de verhoging van legionella concentratie te voorkomen.

Stap 4: Opzetten Legionella beheersplan

In stap 4 wordt het beheersplan compleet gemaakt. Naast de preventieve beheersmaatregelen van stap 3 worden er tevens correctieve beheersmaatregelen uitgewerkt. Hierin staat beschreven wat er dient te gebeuren indien er een te hoge legionella concentratie wordt geconstateerd.

Zowel de preventieve als correctieve beheersmaatregelen worden uitgewerkt in procedures en werkinstructies. Voorbeelden van deze procedures zijn; Procedure na legionellabesmetting van het waterleidingsysteem en werkinstructie spoelen van het systeem. Tevens worden de plattegrond en tekening van de waterleidinginstallatie, belangrijke telefoonnummers en adressen in het beheersplan verwerkt.

Naast de beheersmaatregelen uit stap 3, staat hieronder een overzicht van hetgeen onderdeel uitmaakt van het legionella beheersplan (conform AI32):

  • Een systematisch beschrijving van de installaties;
  • Een beschrijving van de kritische aspecten van de installaties, met inbegrip van de situaties waarbij er sprake is van stilstand van een installatie of delen van een installatie;
  • Een tekening of schema met de actuele indeling van de installatie inclusie de onderdelen die tijdelijk buiten gebruik zijn;
  • Een beschrijving van de juiste en veilige werking van het systeem;
  • Een beschrijving van het reguliere onderhoud en beheer van installaties;
  • Een overzicht van gegevens over aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt voor suppletie van de installaties;
  • Een beschrijving van alle uit te voeren controles, inclusief de controle op de aanwezigheid van legionella (ter controle op de effectiviteit van de maatregelen;
  • Een overzicht van de actieniveaus die worden gehanteerd(fysisch, chemisch en microbiologisch waaronder legionella) waarbij (nood)maatregelen worden getroffen, inclusief een beschrijving van die (nood)maatregelen.
  • Een beschrijving van de maatregelen die worden genomen bij calamiteiten;
  • Een logboek met duidelijke vermelding wat geregistreerd dient te worden.

Van bovenstaande punten regelt Promaint de opzet van een gestructureerd legionella beheersplan met de beheers- en nood maatregelingen. Inhoudelijke systeeminformatie, tekeningen en de risico inventarisatie & evaluatie wordt aangeleverd door u. 

Stap 5: Borging in OBS (Optioneel)

Indien gewenst kan Promaint ervoor zorgen dat de preventieve beheersmaatregelen zijn geborgd in het onderhoudsbeheersysteem (Ultimo, SAP, Planon, Topdesk etc.). Hierdoor liggen deze activiteiten eenduidig vast en is de informatie voor alle gebruikers van uw organisatie vast. Tevens kan u hiermee naar overheidsinstanties aantoonbaar maken hoe de beheersmaatregelen zijn geborgd. 

Stap 6: Bevindingen en overdracht

Promaint werkt de bevindingen uit die tijdens het opstellen van het beheersplan naar voren zijn gekomen. Deze worden vervolgens met u besproken en het beheersplan wordt overgedragen. Tevens geeft Promaint advies over hoe het legionella beheersplan het best binnen de organisatie beheerd kan worden.

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met het uitvoeren van risico analyses en het opstellen en bijwerken van legionella beheersplannen in diverse branches; 

Promaint heeft de afgelopen jaren een specifieke kennis en tools ontwikkeld en getest die gebruikt kunnen worden om maximaal resultaat te halen bij het opstellen van een legionella beheersplan;  

Door de ervaring van Promaint in het onderhoudsmanagement in het algemeen, kan eenvoudiger een
inschatting worden gemaakt wat de impact van eventueel te nemen stappen zal zijn;

Gedurende het project kan Promaint, indien daar behoefte aan is, adviezen verstrekken rondom
onderhoud gerelateerde vraagstukken.

promaint-081

Starten met het juist beheersen van legionella binnen uw bedrijf?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij maximaal resultaat voor u kunnen realiseren.