Medische gassen beheersplan

Laat het opstellen van een medische gassen beheersplan voor uw bedrijf over aan onze experts

Jaar ervaring
0 +
Bedrijven geholpen met risico analyse
0 +
Bedrijven geholpen met beheersplannen
0 +

Medische gassen beheersplan opstellen

Wat is een medische gassen beheersplan? 

In een medische gassen beheersplan wordt vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden zijn belegd en hoe de aanvoer en ontvangst, bereiding en distributie van de medische gassen in zijn werk gaat. Tevens wordt beschreven hoe het beheer en onderhoud van de Medische Gassen Systemen is georganiseerd en hoe de training van de interne organisatie is geregeld.

Voldoet u al aan de (wettelijke) eisen rondom medische gassen beheersing?

Er zijn diverse (wettelijke) eisen rondom de beheersing van medische gassen. In de NEN-EN-ISO 7396-1 is opgenomen hoe een zorgorganisatie de kwaliteit en beschikbaarheid van medische gassen moet borgen door een specifieke vorm van beheer van de betreffende technische installaties en toepassing van een kwaliteitssysteem.

 

In een Medische Gassen Beheersplan worden de risico's en beheersmaatregelen om om te gaan met en eventuele uitbraak van gassen beschreven.

Is de beheersing van medische gassen binnen uw organisatie nog niet goed, en voldoet u nog niet aan de wettelijke eisen? Door een goed medische gassen beheersplan op te stellen wordt er voldaan aan deze (wettelijke) eisen. Promaint heeft vele jaren ervaring met het opstellen van diverse beheersplannen, waaronder een medische gassen beheersplan, en kan dit ook voor u doen. 

Hoe een medische gassen beheersplan opstellen?

stappenplan medische gassen beheersplan opstellen

Een medische gassen beheersplan opstellen doet Promaint in de onderstaande stappen. De te doorlopen stappen kunnen echter verschillen per organisatie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een compleet nieuw beheersplan moet worden opgesteld of dat er al een concept beheersplan is. 

Stap 1: Inventarisatie 

Allereerst wordt er met een specialist van medische gassen installaties een rondgang gemaakt langs de medische gassen installaties. Hierbij wordt een gedegen technische inventarisatie uitgevoerd van het medische gassen systeem. Hierbij wordt een indruk gekregen van de opbouw en staat van het systeem en de eventuele procedures die aanwezig zijn. De technische tekeningen worden opgevraagd bij de installateur en er wordt gecontroleerd of de aanwezige tekeningen van de medische gassen ‘as built’ zijn. 

Stap 2: Uitvoeren audit 

In een groepssessie waarbij diverse belanghebbenden vertegenwoordigd zijn, wordt de audit (bijvoorbeeld op basis van de NEN ISO 7396-1) uitgevoerd. Met deze audit worden de veiligheidsdoelstellingen, de achterliggende oorzaken en gevaarlijke situaties gekoppeld aan beheersmaatregelen. Per beheersmaatregel; wordt het risico met betrekking op de kwaliteit ven de continuïteit van de medische gassen ingeschat. Daarnaast zal worden gecontroleerd in hoeverre deze beheersmaatregel gehanteerd wordt. 

Voor beantwoording van de vragen gerelateerd aan de audit is het noodzakelijk om de ter zake deskundige bij het project te betrekken. Indien de ter zake deskundige niet beschikbaar zijn, kan Promaint ook hiervoor een technisch gespecialiseerd bedrijf inschakelen. 

 

Stap 3: Rapportage en overdracht

De informatie vanuit de groepssessies worden uitgewerkt in een rapportage en de bevindingen/ conclusies worden gerapporteerd. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het stellen van de prioriteiten van de beheersmaatregelen op basis van de risico’s.  
 

Stap 4: Opstellen medische gassen beheersplan

In een werksessie vindt afstemming plaats over de op te nemen onderwerpen en de documentenstructuur. Promaint heeft een aantal documenten beschikbaar welke hiervoor als sjabloon gebruikt kunnen worden. Promaint draagt een concept opzet aan voor het beheersplan. Dit concept wordt specifiek voor uw organisatie, en op basis van de uitkomsten van de audit gemaakt. Dit wordt gedaan door in een aantal sessies het document met de medewerkers van uw organisatie door te nemen. Beheerdocumenten die reeds aanwezig zijn worden maximaal toegevoegd (of naar verwezen). 
 

Stap 5: Aanvulling en uitwerking rapport 

Na het opstellen van het eerste concept van het beheersplan zullen er altijd nog onderwerpen zijn die verder uitgewerkt moeten worden en/of afgestemd dienen te worden met andere afdelingen/ functionarissen. Na de uitwerking van het rapport wordt het gezamenlijk doorgenomen en kunnen de laatste aanpassingen worden gemaakt en kan het document worden overgedragen door Promaint aan uw organisatie.

Waarom kiezen voor Promaint?

Promaint heeft veel ervaring met het opstellen en bijwerken van medische gassen beheersplannen in diverse branches;

Promaint heeft de afgelopen jaren een specifieke kennis en tools ontwikkeld en getest die gebruikt kunnen worden om maximaal resultaat te halen bij het opstellen van een medische gassen beheersplan;  

Door de ervaring van Promaint in het onderhoudsmanagement in het algemeen, kan eenvoudiger een
inschatting worden gemaakt wat de impact van eventueel te nemen stappen zal zijn;

Gedurende het project kan Promaint, indien daar behoefte aan is, adviezen verstrekken rondom
onderhoud gerelateerde vraagstukken.

promaint-081

Starten met goed beheersen van de medische gassen binnen uw bedrijf?

Bespreek samen met een expert van Promaint tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe wij maximaal resultaat voor u kunnen realiseren.