Blokonderhoud

Meer efficiency met blokonderhoud

Home » Meer efficiency met blokonderhoud

Efficiency is voor veel organisaties een belangrijk issue. Ook het efficiënt uitvoeren van onderhoud aan technische installaties hoort daarbij. In dit artikel leest u een praktijkvoorbeeld hoe Promaint daarbij ondersteuning biedt bij een organisatie in de watersector.

Blokonderhoud

Eind 2016 is Promaint daar gestart met het project ‘Blokonderhoud’. Dit project heeft tot doel het ontwikkelen van een werkwijze waarmee het onderhoud aan technische installaties efficiënter uitgevoerd kan worden. Waarbij veiligheid en werkplezier eveneens van belang zijn. De organisatie zal de uitkomsten van dit project evalueren en de mogelijkheid onderzoeken of deze aanpak als blauwdruk kan dienen en uitgerold kan worden naar andere productielocaties.

Stappenplan

Bij de start van het project is in overleg een gedetailleerd stappenplan opgesteld. Hieronder is de verkorte versie beschreven.

Stap 1: Interviews & data-analyse OBS

In deze stap worden interviews afgenomen met bij het project betrokken medewerkers. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de gebruikelijke onderhoud gerelateerde processen en de bijbehorende systemen. Zo wordt relevante informatie verkregen op het gebied van kennisniveau, beschikbaarheid van informatie, mate van digitalisatie, in hoeverre data uit systemen kan worden gehaald en wordt vertrouwd. Deze interviews zijn essentieel voor het vervolg van het project. Medewerkers zijn vertrouwd met hun ´externe´, ze begrijpen het belang en zijn bereid hun medewerking en input te leveren in de vervolgstappen.

Daarnaast wordt in deze eerste stap de kwaliteit van de OBS-data geanalyseerd. Op het gebied van storingsmeldingen, werkorders, onderhoudsstrategie, allocatie naar kostenplaats, vakgroep en medewerkers, uren registratie, materiaalreservering etc. Dit bepaalt de benodigde verbeteringen zoals wordt beschreven in stap 2.

Stap 2: Kwaliteitsslag data-entry

Voordat er planbare onderhoudswerkzaamheden kunnen worden geclusterd in een specifieke periode is het essentieel dat relevante informatie voor de clustering van werkzaamheden is vastgelegd in het onderhoudsbeheersysteem (OBS). De meest voor de hand liggende parameters zoals vakgroep, frequenties, benodigde materialen en externe partijen zijn vaak wel op orde. Maar minder vanzelfsprekende zaken zoals proces verstorende, wettelijk verplichte en seizoens- afhankelijke werkzaamheden, zijn eveneens relevant om vast te leggen. Ook deze eigenschappen bepalen uiteindelijk welke werkzaamheden in aanmerking komen om uiteindelijk geclusterd te worden. Inhoudelijke kennis van de werkzaamheden is hierbij essentieel.

Stap 3: Clustering werkzaamheden

In deze stap is de exacte datum en duur bepaald voor het blok en wordt de definitieve lijst van de betreffende onderhoudswerkzaamheden vastgesteld. Afhankelijk van bijvoorbeeld waterniveaus en (bouw)werkzaamheden elders, zijn de productieafdeling en zelfs externe partijen soms bepalend voor het vaststellen van de definitieve startdatum en duur van het blok.

Stap 4: Scheduling proces (wanneer en wie)

In deze fase is gekeken naar de capaciteitsbehoefte en worden medewerkers en/of leveranciers gealloceerd (toegewezen) aan de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. In deze stap kunnen diverse werkzaamheden die niet in het ‘kritische pad’ zitten nog worden verschoven in de tijd, zodat een gelijkmatige verdeling van capaciteit wordt verkregen.

Stap 5: Daadwerkelijke uitvoer

Nadat de 4 vorige stappen zijn doorlopen en er een go/no-go overleg heeft plaats gevonden zal op de betreffende datum worden gestart met de uitvoer van de werkzaamheden. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen wordt bij het go/no-go overleg een draaiboek gehanteerd, welke specifiek voor het blokonderhoud van de betreffende locatie wordt opgesteld. Hierin zijn alle procedures, werkzaamheden, risico’s, werkvergunningen, contactlijsten en plattegronden opgenomen. Alleen als alle onderwerpen zijn afgevinkt, wordt groen licht gegeven om met de werkzaamheden te starten.

Stap 6: Evaluatie

Middels een innovatieve digitale enquête en een korte bijeenkomst wordt het blokonderhoud met de betrokken monteurs en operators geëvalueerd. Hierbij wordt getracht input te krijgen over het wel of niet tijdig beschikbaar zijn van materialen, volledigheid van taakregels en/of werkinstructies en de mate van communicatie tussen afdelingen en vakgroepen. Wanneer uit de evaluatie blijkt dat materialen, taakregels en frequenties voor verbetering vatbaar zijn, zullen deze als input worden geleverd aan de Maintenance Engineer. Deze Maintenance Engineer kan de betreffende onderhoudsplannen aanvullen en bijstellen ter verbetering van het volgend blokonderhoud. Dit proces moet worden gezien als een iteratief proces waarbij er telkens meer relevante gegevens aan het OBS worden toegevoegd, terwijl ook direct de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Tevens zal in de evaluatiefase worden bekeken of er wordt voldaan aan de doelstelling van blokonderhoud zoals eerder beschreven.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit artikel, wilt u ook uw onderhoudswerkzaamheden vastleggen, verbeteren of geclusterd uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact op met Promaint.